Marianna Zieleńska

Marianna Zieleńska

Zainteresowania badawcze:

 • krytyczna analiza polityki publicznej
 • kwantyfikacja w polityce publicznej
 • algorytmy i technologie informacyjne w polityce publicznej
 • socjologia i antropologia biurokracji

Marianna Zieleńska jest adiunktką na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z krytyczną analizą polityki publicznej oraz socjologią i antropologią biurokracji. Obecnie koncentruje się na badaniu miar ilościowych stosowanych w polityce walki z ubóstwem oraz wykorzystywaniu narzędzi IT w polityce społecznej. Kieruje projektem „Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest także krajową korespondentką Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Wybrane publikacje:

 • Sztandar-Sztanderska K., Zieleńska M. (w druku) What Makes an Ideal Unemployed Person? Values and Norms Encapsulated in a Computerized Profiling Tool. [kim jest idealny bezrobotny. Wartości i normy zawarte w narzędziu profilowania bezrobotnych.] Social Work and Society. International Online Journal.
 • Sztandar-Sztanderska K., Zieleńska M. 2018. Changing social citizenship through information technology, Social Work and Society. International Online Journal,16(2).
 • Zieleńska M. 2018. The Game of Compliance: Polish Anti-poverty Policy and Europe 2020, w: M. Jessoula, I. Madama (red.) Fighting Poverty and Social Exclusion in the EU. A Chance in Europe 2020, New York and London, Routledge.
 • Kozek W., Kubisa J., Zieleńska M. 2017. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach Europy w perspektywie indywidualnego sprawstwa, Warszawa, Scholar.
 • Zieleńska M. 2017. Odtwarzanie porządku hierarchicznego jako efekt uboczny nowego współzarządzania. Przypadek realizacji Strategii Europa 2020 w obszarze zatrudnienia, w: J. Raciborski (ed.) Państwo w praktyce: style działania, Kraków, Nomos.
 • Angelin A., Bennett H., Zieleńska M. 2016. Have Governments Designed Provisions for Lone-mothers, Working poor and Long-term unemployed to be multi-dimensional and integrated? w: B.
 • Hvinden, R. Halvorsen (red.) Combating Poverty in Europe: Active Inclusion in a Multi-level and Multi-actor Context, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar Publishing.
 • Zieleńska M. 2015. Reprodukcja i zmiana w administracji publicznej: na przykładzie wdrażania otwartej metody koordynacji, Warszawa, Scholar.
 • Otto, H.U. Zieleńska M., i in. (red.) 2015. Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, Cham, Heidelberg, New York, London, Springer.
 • Jessoula M., Kubisa J., Madama I., Zieleńska M. 2014. Understanding Convergence and Divergence: Old and New Cleavages in the Politics of Minimum Income Schemes in Italy and Poland. Journal of International and Comparative Social Policy 07/2014, 30(2):128–146.

Linki: