O propozycji jednolitego formatu CNB-Young dla danych panelowych na ogólnopolskiej konferencji metodologicznej w Jabłonnie

22 września 2023 | Aktualności

Ogólnopolska konferencja „Metodologiczne Inspiracje 2023: Badania Ilościowe w Naukach Społecznych — Wyzwania i Problemy”, organizowana jest co dwa lata przez Instytut Filozogii i Socjologii PAN w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie. Tematyka wystąpień obejmuje zagadnienia analiz statystycznych, metodologii realizacji badań surveyowych w terenie oraz doskonalenia narzędzi badawczych. W ramach tegorocznej konferencji, która odbyła się w dniach 21-22 września, Zbigniew Sawiński oraz Anna Kiersztyn wygłosili referat prezentujący ogólny schemat harmonizacji danych panelowych wypracowany w ramach projektu CNB-Young. Harmonizacja danych biograficznych pochodzących z badań panelowych wymaga uzupełnienia dotychczasowych schematów harmonizacji o narzędzia uwzględniające specyficzne własności i rozwiązania stosowane w badaniach panelowych w różnych krajach. Proponowany schemat, zakłada w pierwszej kolejności przekształcenie oryginalnych zbiorów danych panelowych do ujednoliconego formatu i jednocześnie uzupełnia te dane o kody ASC (Activity Status Codes) odzwierciedlające kompletność i sposób uzyskania danych dotyczących aktywności (pracy zawodowej, nauki, przebywania na urlopie itd.) podejmowanych przez respondentów w kolejnych jednostkach czasu. Obok kodów ASC, do przekształconego zbioru dodawane są zmienne metodologiczne, w tym informacje dotyczące fali badania, z której pochodzą dane o poszczególnych aktywnościach. Pozwala to użytkownikom danych na łatwe porównania danych opisujących różne okresy biografii respondentów zarówno między badaniami panelowymi, jak i między różnymi falami tego samego badania.

Program konferencji można znaleźć tutaj tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się ze streszczeniami referatów oraz treścią prezentacji.

[Foto: Piotr Libicki (https://dipp.info.pl/baza-dipp/mazowieckie/powiat-legionowski/gmina-jablonna/palac-jablonna-2)]