Opis projektu

Głównym celem projektu „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej” jest analiza zjawiska prekaryjnej pracy w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Aby przezwyciężyć ograniczenia dotychczasowych badań niestandardowych form zatrudnienia i niepewności na rynku pracy, proponujemy konceptualizację prekaryjnego zatrudnienia jako sekwencji karier, na które składają się częste okresy pozostawania bez zatrudnienia, powtarzające się doświadczenia utraty pracy, w połączeniu z niskimi i / lub niestabilnymi zarobkami. Badania prowadzone w ramach projektu zmierzają do:

 1. stworzenia wskaźnika poziomu prekaryzacji karier zawodowych dla różnych grup młodych pracowników biorąc pod uwagę stabilność ich zatrudnienia i poziom wynagrodzeń,
 2. zrozumienia złożonych mechanizmów kształtujących zarówno ryzyko doświadczenia prekaryjnych sekwencji karier, jak i szanse uzyskania stabilnego zatrudnienia w różnych kontekstach instytucjonalnych,
 3. oceny społeczno-ekonomicznych konsekwencji prekaryjnych sekwencji karier, z uwzględnieniem zależności warunkowych, którym nie poświęcono wystarczającej uwagi we wcześniejszych badaniach,
 4. zbadania sposobu, w jaki zmiany na poziomie mikro w trajektoriach karier zawodowych jednostek znajdują odzwierciedlenie na poziomie makro, w przemianach struktury społecznej.

Narzędziem umożliwiającym międzynarodowe porównawcze analizy prekaryjnych karier zawodowych jest wypracowany w ramach projektu ogólny schemat harmonizacji danych panelowych, zakładający przekształcenie zbiorów danych longitudinalnych o przebiegu karier zawodowych do jednolitego formatu. Przekształcone zbiory danych, o nazwie Cross National Biographies – Young (CNB-Young), zawierające dane biograficzne dla osób w wieku do 35 lat z czterech krajów objętych badaniem, będą pierwszymi, które obejmą pełne historie zatrudnienia respondentów począwszy od ich pierwszej pracy, a także historie edukacyjne, zmiany w składzie gospodarstw domowych, sytuacji materialnej i stanu zdrowia oraz samopoczucia psychicznego. Są to dane pochodzące z wieloletnich badań panelowych: Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), Niemieckiego Panelu Społeczno-Ekonomicznego (SOEP), Badania Panelowego Gospodarstw Domowych z Wielkiej Brytanii Understanding Society (UKHLS), oraz Badania Młodych Dorosłych w ramach National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79 Young Adults) z USA. Dla zapewnienia porównywalności danych z poszczególnych krajów konieczna jest ich harmonizacja. Polega ona m.in. na tworzeniu zmiennych kontrolnych odzwierciedlających zróżnicowania wyjściowych danych i rejestrujących zmiany dokonywane na zmiennych źródłowych. Dodatkowo, w ramach projektu gromadzone są dane charakteryzujące wybrane regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne funkcjonujące w czterech badanych krajach w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Uwzględnienie tych informacji w ilościowych analizach prekaryjnych karier zawodowych pozwala na uchwycenie sposobu, w jaki wzajemne oddziaływanie charakterystyk jednostek i kontekstu instytucjonalnego określa szanse stabilizacji zawodowej lub łagodzi negatywne skutki niestabilności na wczesnym etapie życia. Bibliografia:

 • Antonucci, L. 2018. Not all experiences of precarious work lead to precarity: the case study of young people at university and their welfare mixes. Journal of Youth Studies 21(7): 888-904.
 • Blossfeld, H.-P., E. Klijzing, M. Mills, K. Kurz, eds. 2005, Globalization, Uncertainty and Youth in Society. The Losers in a Globalizing World, London / New York: Routledge.
 • Booth, A.L., M. Francesconi, J. Frank. 2002. Temporary jobs: stepping stones or dead ends? The Economic Journal 112(480): F189–F213.
 • Brzinsky-Fay, C. 2007. Lost in Transition? Labour Market Entry Sequences of School Leavers in Europe. European Sociological Review 23(4): 409-422.
 • DiPrete, T. 2002. Life course risks, mobility regimes, and mobility consequences: A comparison of Sweden, Germany, and the United States, American Journal of Sociology 108, 267-309.
 • Doogan, K. 2009. New Capitalism? The Transformation of Work. Cambridge: Polity
 • Dubrow, J.K., I. Tomescu-Dubrow. 2016. The rise of cross-national survey data harmonization in the social sciences: emergence of an interdisciplinary methodological field. Quality & Quantity 50(4): 1449–1467.
 • Gangl, M. 2004. Welfare states and the scar effects of unemployment: a comparative analysis of the United States and West Germany, American Journal of Sociology 109, 1319-1364.
 • Gash, V. 2008. Bridge or trap? Temporary workers’ transitions to unemployment and to the standard employment contract. European Sociological Review 24(5): 651–68.
 • Gebel, M. 2010. Early career consequences of temporary employment in Germany and the UK. Work, Employment and Society 24(4): 641-660.
 • Giesecke, J., M Groß. 2003. Temporary Employment: Chance or Risk? European Sociological Review 19(2): 161-177.
 • Häusermann, S., T. Kurer, H. Schwander. 2015. High-skilled outsiders? Labor market vulnerability, education and welfare state preferences. Socio-Economic Review 13(2): 235–58
 • Kiersztyn, A. 2016. Fixed-Term Employment and Occupational Position in Poland: The Heterogeneity of Temporary Jobs, European Sociological Review 32(6): 881-894.
 • Kiersztyn, A. 2017. Non-standard employment and subjective insecurity. How can we capture job precarity using survey data? in Precarious Work, Research in the Sociology of Work Series, edited by A. Kalleberg, S. Vallas, 91-122, Emerald Publishing.
 • Sawiński, Z. 2016. Occupational Careers and Job Interruptions: On Methodological Issues of Constructing Long Trajectories. International Journal of Sociology 46(4): 244-263.
 • Slomczynski, K.M., I.Tomescu-Dubrow. 2018. Basic Principles of Survey Data Recycling. In Advances in Comparative Survey Methodology: Multinational, Multiregional and Multicultural Contexts (3MC), edited by T.P. Johnson, B-E Pennell, I. A. L. Stoop, B. Dorer, 937-962, Hoboken, New Jersey: Wiley.
 • Slomczynski, K.M., T.K. Krauze, Z. Peradzyński. 1988. The Dynamics of Status Trajectory: A Model and Its Empirical Assessment. European Sociological Review 4(1): 46–64.
 • Slomczynski, K.M., I. Tomescu-Dubrow, Z. Sawiński. 2012. Modeling Occupational Careers for a Turbulent Economy From Simple to Complex Approaches. International Journal of Sociology 42(4): 56–70
 • Slomczynski, K.M, I. Tomescu-Dubrow, J.C. Jenkins, M. Kołczyńska, P. Powałko, I. Wysmułek, O. Oleksiyenko, M.W. Zieliński, J.K. Dubrow. 2016. Democratic Values and Protest Behavior. Harmonization of Data from International Survey Projects. Warsaw: IFiS Publishers.
 • Vogel, J. 2002. European welfare regimes and the transition to adulthood: A comparative and longitudinal perspective. Social indicators research 59(3): 275-299.