Understanding Society

Badanie Understanding Society: UK Household Longitudinal Study (UKHLS) prowadzone jest w Instytucie Badań Społecznych i Ekonomicznych (ISER) na Uniwersytecie w Essex. To inderdyscyplinarne, reprezentatywne, panelowe badanie gospodarstw domowych stanowi źródło rzetelnych danych longitudinalnych na temat edukacji, zatrudnienia, stanu zdrowia, dochodów, sytuacji rodzinnej i pochodzenia etnicznego ludności Wielkiej Brytanii, umożliwiających analizę skutków przemian społeczno-ekonomicznych i polityk publicznych oddziałujących na sytuację życiową członków populacji. Pierwsza fala badania miała miejsce w 2009/10 roku, zaś kolejne wywiady przeprowadzane są corocznie ze wszystkimi osobami w wieku co najmniej 10 lat, będącymi członkami gospodarstw domowych wchodzących w skład próby. Badanie obejmuje próby gospodarstw domowych z Irlandii Północnej, Walii i Szkocji, jak również dodatkowe podpróby przedstawicieli mniejszości etnicznych i imigrantów. Zbiór danych uwzględnia zestaw biomarkerów, umożliwia też dołączenie danych pochodzących z rejestrów administracyjnych oraz danych opisujących okolicę zamieszkania respondentów. Dla gospodarstw uczestniczących we wcześniejszych reprezentatywnych badaniach panelowych British Household Panel Study (BHPS), które zostały włączone do próby UKHLS w roku 2010, dostępne są dane panelowe obejmujące ponad 25-letni okres obserwacji.

Więcej informacji na temat badania Understanding Society można znaleźć na stronie: www.understandingsociety.ac.uk.