POLPAN

Polskie Badanie Panelowe POLPAN, realizowane przez Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, jest najstarszym badaniem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej i obejmuje lata 1988-2018. W centrum zainteresowania projektu POLPAN są przemiany struktury społecznej, analizowane z perspektywy indywidualnych biografii. Badania prowadzone są co pięć lat za pomocą wywiadów kwestionariuszowych z osobami w wieku 21 lat i powyżej. W każdej fali panelu gromadzone są m.in. szczegółowe dane retrospektywne na temat wszystkich prac podejmowanych przez respondentów od czasu poprzedniej edycji badania, co umożliwia odtworzenie pełnej historii zatrudnienia wszystkich badanych, poczynając od ich pierwszej pracy. Kwestionariusz badania zawiera ponadto pytania o społeczno-demograficzne cechy respondentów i ich rodzin, poglądy społeczne, postawy polityczne, oraz stan zdrowia. W 1988 r. badaniem objęto reprezentatywną próbę 5817 osób, z których 2500 zostało losowo wybranych do fali z 1993 roku. Od 1998 roku do próby panelowej dołączane są reprezentatywne podpróby najmłodszych kohort, a od 2008 roku liczebność tych podprób została podwojona, uzyskując w ostatniej fali badania z roku 2018 odpowiednio zwiększoną próbę respondentów w wieku 21-35 lat.

Więcej informacji na temat badania POLPAN można znaleźć na stronie: http://www.polpan.org