Artykuł Zbigniewa Sawińskiego dotyczący znaczenia badań dla polityki przeciwdziałania nierównościom w edukacji opublikowany we wpływowym czasopiśmie „Studia BAS”

16 września 2020 | Aktualności

W sierpniu 2020 w recenzowanym czasopiśmie naukowym „Studia BAS”, wydawanym przez Biuro Analiz Sejmowych, ukazał się artykuł Zbigniewa Sawińskiego „Od diagnozy do skutecznej polityki edukacyjnej: potrzeba reorientacji w badaniach nad nierównościami w oświacie”.

Możliwości sukcesu na rynku pracy młodzieży z różnych warstw społecznych są w znacznym stopniu konsekwencją nierównego dostępu do wykształcenia. Autor artykułu zadaje pytanie, na ile dla polityki wyrównywania szans edukacyjnych przydatne są wyniki zakrojonych na szeroką skalę międzynarodowych badań, takich jak PISA czy PIAAC? Odwołując się do przykładów z historii badań stara się wykazać, że badacze nadmiernie często ograniczają się do formułowania diagnoz dotyczących uniwersalnych mechanizmów transmisji nierówności społecznych z pokolenia na pokolenie, podczas gdy polityka przeciwdziałania nierównościom w edukacji uwzględniać musi lokalne uwarunkowania, w tym przede wszystkim specyfikę systemów szkolnych, głęboko osadzonych w tradycji i kulturze. Dlatego skuteczność podejmowanych działań zależy od lepszego wykorzystania krajowych źródeł informacji, takich jak statystyki szkolne, czy wyniki centralnych egzaminów. W zakończeniu artykułu autor formułuje postulaty dotyczące uzupełnień, jakich wymagają dane gromadzone w Polsce, aby mogły stanowić skuteczny oręż w polityce przeciwdziałania nierównościom w edukacji.

Pełny tekst artykułu dostępny jest tutaj